Главна
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииРайонен съд Берковица

                   Уважаеми посетители, 
       Със създаването и поддържането на този сайт, ние, магистратите и служителите от Берковски районен съд, се надяваме да Ви бъдем полезни. 
        Сайтът има за цел да Ви запознае с историята, административната структура и дейността на съда.
         На страниците на сайта може да намерите:
- график на съдебните заседания;
- информация за образуваните и разглеждани от съда граждански и наказателни дела;
- постановен съдебен акт по конкретно дело- в раздел Съдебни актове и съответните подраздели по видове дела и по месеци;
- информация за службите в съда, работното и приемното им време;
- обяви за публична продан;
- доклади, обяви, конкурси и др.
       Публикувани са и могат да бъдат изтеглени образци на молби за административните услуги, които се извършват от съответните служби в съда и образци на заявления по новия ГПК във връзка със заповедното производство.
        Сайтът се актуализира ежедневно.
        Целта ни е да осигурим по-голяма прозрачност в дейността на съда.

Адрес: Гр. Берковица
пл. "Йордан Радичков" № 2
Тел./факс: 0953/88817
За справки по дела: Тел.0953/88 737, 0953/88 738 - Деловодство
Банкови сметки:
“ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД
КЛОН МОНТАНА
ОФИС БЕРКОВИЦА
СМЕТКА ЗА ДЪРЖАВНИ ТАКСИ:
BIC: CECBBGSF
IBAN: BG54 CECB 9790 3162 2804 00
СМЕТКА ЗА ДЕПОЗИТИ НА ВЕЩИ ЛИЦА:
BIC: CECBBGSF
IBAN: BG45 CECB 9790 3362 2804 00
още информация...
Протокол от отценка и класиране на проведения конкурс за длъжността "Административен секретар"

РАЙОНЕН СЪД – БЕРКОВИЦА

 

П Р О Т О К О Л

за проверка и оценка на специфичните изисквания на допуснатите кандидати до втори  и трети етапи от конкурса за длъжността „Административен секретар” в Районен съд – Берковица и класирането им

 

 

            Комисия, назначена със Заповед № 48/01.07.2016 г. на Председателя на Районен съд Берковица в състав:

           Председател: Мариела Маркова

Членове:

1.      Юлия Петрова

2.      Петя Иванова

проведе втори  и трети етапи от конкурс за длъжността „Административен секретар” в Районен съд – Берковица, както следва:
още информация...
Методика за провеждане на писмения изпит и събеседването с допуснатите участници в конкурса и оценяването им
Методика за провеждане на писмения изпит и събеседването с допуснатите участници в конкурса и оценяването им
още информация...
СПИЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

СПИЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР"

още информация...
КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР" В РАЙОНЕН СЪД ГР. БЕРКОВИЦА
КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР" В РАЙОНЕН СЪД ГР. БЕРКОВИЦА
още информация...
"Ден на отворените врати" в Районен съд Берковица 11.04.2016
                 На 11.04.2016 година за пореден път се проведе „Ден на отворените врати” в Районен съд гр. Берковица. Целта на инициативата е повишаване на правната култура на гражданите и постигане на по—добра информираност за работата на съдебната система. Провеждането на мероприятието бе обявено предварително на интернет страницата на съда, а също така бяха отправени покани към средните и основни училища в града.

"Ден на отворените врати" в Районен съд Берковица 11.04.2016 "Ден на отворените врати" в Районен съд Берковица 11.04.2016
още информация...
Годишен отчетен доклад за 2015 г.
Годишен отчетен доклад за дейността на Районен съд Берковица за 2015 г.: od-brs-2015.pdf [849.91 Kb] (сваляния: 62)
още информация...
ПРАВОСЪДИЕТО ПРИЯТЕЛ НА ДЕТЕТО

РС – Берковица взе участие в проект „Правосъдие – приятел на детето”, организиран от Международната социална служба и Фондация „ОАК” и Българо-швейцарската програма за сътрудничество. РС – Берковица бе избран за един от осемте районни съдилища в страната, където през м.09.2015 бе изградена и функционира стая за деца.

Стаята е предназначена за изслушване на деца, участващи в съдебни процедури по граждански дела, по които се засягат техни права и законни интереси.

Обособяването на помещението е съобразено с международния опит и стандарти, основаващи се на принципа, че институциите и средата трябва да бъдат дружелюбни за децата и техните родители.

В рамките на проекта в РС – Берковица се реализират процедури по отношение работата с деца, които бяха приети с одобрение на заключителната конференция в гр. София, проведена на 20-22.10.2015г. и които намериха отражение в издадена книга за стандарти в областта гражданското правораздаване за деца и добри практики.

 
ПРАВОСЪДИЕТО ПРИЯТЕЛ НА ДЕТЕТО ПРАВОСЪДИЕТО ПРИЯТЕЛ НА ДЕТЕТО
ПРАВОСЪДИЕТО ПРИЯТЕЛ НА ДЕТЕТО ПРАВОСЪДИЕТО ПРИЯТЕЛ НА ДЕТЕТО

още информация...
ПОЛАГАНЕ НА КЛЕТВА ОТ СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ПРИ РС – БЕРКОВИЦА – 2015-2020

           Днес, 11.12.2015 г. от 14:00 часа в зала № 9 на сградата на Районен съд – гр. Берковица се проведе Общо събрание на съдиите при Районен съд – гр. Берковица. Събранието бе по повод полагане на клетва от съдебните заседатели при Районен съд – гр. Берковица с мандат 2015 г. – 2020 г., одобрени с решение на Общото събрание на съдиите при Окръжен съд – Монтана, проведено на 19 Октомври 2015 година.

още информация...
Третата власт отвътре - 10 информационни рубрики на ВСС
Третата власт отвътре - 10 информационни рубрики
още информация...
СТАНОВИЩЕ ОТ СЪДИИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ НА РАЙОНЕН СЪД - ГР. БЕРКОВИЦА, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩАТА РЕОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪДЕБНАТА КАРТА

СТАНОВИЩЕ

 

От съдиите и служителите на Районен съд - гр. Берковица,

във връзка с предстоящата реорганизация на съдебната карта на районните съдилища и районните прокуратури на територията на Република България

 

         Във връзка с предвижданата в доклада промяна на съдебната карта на районните съдилища за преструктуриране на границите на съдебните райони и закриването на Районен съд гр. Берковица, чрез преобразуването му в отделение, филиал или пункт на Районен съд - Монтана, считаме, че това ще доведе до влошен и ограничен достъп до правосъдие на населението, живеещо на територията на Община Вършец и Община Берковица. Нашето становище е, че това ще доведе до понижаване качеството, бързината и ефективността на съдопроизводството. Мотивите ни за това се следните:
още информация...
КРИТЕРИИ ЗА ПРОМЯНА В СЪДЕБНАТА КАРТА НА РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА
ЗНАЧЕНИЕТО НА РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА В СТРУКТУРАТА НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА.
КРИТЕРИИ ЗА ПРОМЯНА ВСЪДЕБНАТА КАРТА НА РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА.


doklad-sadebna-karta1.pdf [6.63 Mb] (сваляния: 82)

t8-doklad.pdf [4.28 Mb] (сваляния: 54)

още информация...
СЪДЕБНИ ГАРАНЦИИ И ДЕПОЗИТИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Изплащането на СЪДЕБНИ ГАРАНЦИИ И ДЕПОЗИТИ за ВЕЩИ ЛИЦА, съгласно т. 2.2 и т. 2.4 от Правилата за определяне на реда за откриване на набирателни сметки и Протокол № 24 на Висш съдебен съвет, ще се извършва всекидневно по банков път след представяне на необходимите разходни документи /фактура и декларация по чл. 43, ал.5 от ЗДДФЛ/.

Суми за СЪДЕБНИ ГАРАНЦИИ И ДЕПОЗИТИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА, НЕПОТЪРСЕНИ в законоустановения давностен срок една година от датата, когато са станали изискуеми, се КОНФИСКУВАТ и внасят в приход на държавния бюджет.

ДЕПОЗИТИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА, изплащани от бюджета, се разплащат до края на бюджетната година!

още информация...
ЕЛЕКТРОННО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

От 15 февруари 2013 година с изменение в Наредба № 8 от 26 февруари 2008 г. за функциите и организацията на дейността на Бюрата съдимост се въведе възможност за издаване на електронно свидетелство за съдимост.

Електронно свидетелство за съдимост се издава само за лица, за които не са съставени бюлетини за съдимост, включително и по чл. 78а НК. В останалите случаи свидетелство за съдимост се издава по общо установения ред, регламентиран в Наредбата.

още информация...
Тарифа за държавните такси
Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс.
Изтеглете я от тук:

още информация...